TUHS25F24

最大出力電力 : 26.4W / DC出力 : 24V 1.1A

¥2,000  
TUHS25F12

最大出力電力 : 25.2W / DC出力 : 12V 2.1A

¥2,000  
TUHS25F05

最大出力電力 : 25W / DC出力 : 5V 5A

¥2,000  
TUHS15F24

最大出力電力 : 15W / DC出力 : 24V 0.63A

¥1,600  
TUHS15F12

最大出力電力 : 15W / DC出力 : 12V 1.25A

¥1,600  
TUHS10F24

最大出力電力 : 10.8W / DC出力 : 24V 0.45A

¥1,500  
TUHS10F12

最大出力電力 : 10.8W / DC出力 : 12V 0.9A

¥1,500  
TUHS10F05

最大出力電力 : 10W / DC出力 : 5V 2A

¥1,500  
TUHS5F24

最大出力電力 : 5.28W / DC出力 : 24V 0.22A

¥1,100  
TUHS5F12

最大出力電力 : 5.4W / DC出力 : 12V 0.45A

¥1,100  
TUHS5F05

最大出力電力 : 5W / DC出力 : 5V 1A

¥1,100  
TUHS3F24

最大出力電力 : 3.12W / DC出力 : 24V 0.13A

¥1,000  
TUHS3F12

最大出力電力 : 3W / DC出力 : 12V 0.25A

¥1,000  
TUHS3F05

最大出力電力 : 3W / DC出力 : 5V 0.6A

¥1,000